Studentpris for beste masteroppgave innen energirett

Bilde: Pixabay.

Norsk forening for energirett deler ut en årlig pris for beste masteroppgave innen fagfeltet energirett. Prisvinneren mottar en premie på kr 10.000,-. Prisen tildeles hvert år og målsettingen er å dele ut prisen for første gang i 2023.

Formålet med prisen

Masteroppgaveprisen har som formål å oppmuntre studenter til å skrive fremragende masteroppgaver i energirett og med det bidra til å videreutvikle energirett som forsknings- og arbeidsfelt. Prisen er ment å stimulere til at det skrives rettsvitenskapelige oppgaver av høy faglig kvalitet av betydning for det norske energisystemet.

Formelle krav for å søke

For å være kvalifisert for prisen må masteroppgaven:

 • være en del av en norsk mastergrad i rettsvitenskap;
 • falle innenfor fagområdet energirett, være relevant for det norske kraftsystemet. Energirett omhandler rettslige spørsmål ved produksjon, overføring, omforming og bruk av energi;
 • være levert for endelig vurdering i løpet av kalenderåret før søknadsfristen for prisen;
 • være på 30 eller 60 studiepoeng;
 • være skrevet på norsk eller engelsk;
 • være åpent tilgjengelig (f.eks. i DUO-database).

De formelle kravene er kumulative.

Tildelingskriterier

Oppgavene vil bli vurdert etter følgende kriterier:

 • Masteroppgaven holder et høyt akademisk nivå;
 • Temaet for oppgaven er aktuelt og relevant for energisektoren;
 • Det vektlegges om oppgaven tar opp et særlig sentralt eller krevende tema innenfor energiretten, og om oppgaven inkluderer bærekraftperspektivet;
 • I vurderingsprosessen skal komiteen legge vekt på originalitet i forskningsspørsmålet, relevans i å løse aktuelle energirettslige spørsmål, analytisk evne / juridisk metode, struktur og kritisk refleksjon.

Priskomité

Priskomiteen består av tre medlemmer, utpekt av styret. Habiliteten til de foreslåtte komitémedlemmene skal vurderes av styret ut fra søkelisten og opplysninger fra de foreslåtte medlemmene. Disse plikter å opplyse om forhold som tilsier at det kan stilles spørsmål ved deres habilitet, herunder om de har vært involvert i veiledning av en av de innsendte oppgavene. Ved inhabilitet utpeker styret et nytt komitémedlem.

Priskomiteen beslutter tildeling av prisen, og deres beslutning er endelig.

Priskomitéen kan beslutte å ikke dele ut prisen et år dersom det ikke er levert noen søknader som tilfredsstiller de formelle krav til å søke, eller dersom komiteen mener at ingen av de søknadene som oppfyller de formelle kravene også oppfyller tildelingskriteriene.

Søknad

Søknaden må inneholde:

 • et søknadsbrev
 • masteroppgaven i PDF
 • et sammendrag
 • en liste over maksimum 10 stikkord.

Søknaden leveres elektronisk via et nettskjema: https://nettskjema.no/a/292631

Søknadsfristen er 1. desember 2022.

Ufullstendige søknader vil ikke bli vurdert.

Man kan bare søke én gang.

Prisen

Vinneren mottar en pris på kroner 10.000,- og et diplom.

Offentliggjøring av resultater og tildelingen

Offentliggjøring av prisvinner skjer i februar og vinneren får presentere sin masteroppgave på en tildelingsseremoni på et av foreningens påfølgende fagmøter.