Kommende arrangementer

Webinar on grid connection challenges in a comparative perspective

Date (TBC): Tuesday 10th of September 2024.

Detailed programme to be announced soon.

Tidligere arrangementer

Kilde: Pixabay

Årsmøte og fagmøte om transparens på engros kraftmarkedet, reglene for markedsovervåkning og sammenhengen mellom marked og systemdrift

DATO: onsdag 5. juni 2024

TID: kl. 16:30-19:00. Dørene åpner kl.16:00.

STED: Advokatfirmaet Hjort, Universitetsgata 1, 0164 Oslo

PROGRAM:

16:00 - Dørene åpner. Lett bevertning.

16:30-16:45 - Ordinært årsmøte

16:45-17:00 - Utdeling av studentpris for beste masteroppgave innen energirett skrevet i 2023

17:00 - 18:30 - Fagmøte transparens på engros kraftmarkedet, reglene for markedsovervåkning og sammenhengen mellom marked og systemdrift

OM TEMA FOR FAGMØTE:

Energirettsforeningen setter søkelyset på konsekvensene av feilhandel i det nordiske kraftmarkedet, samt reglene for markedsovervåkning, håndhevingen av dette, og sammenhengen mellom marked og systemdrift.

I november 2023 førte en feil hos en aktør til at aktøren tilbød det finske markedet 5787 MWh hver time i et døgn på kraftbørsen Nord Pool. Det tilsvarer nesten halvparten av Finlands strømforbruk og gjorde at spotprisen og -volumene ble beregnet ut fra feil grunnlag. Dermed ble spotprisen presset betydelig ned, spesielt i prisområdet Finland, hvor prisen ble satt til minus 500 euro/MWh i ti timer mellom klokken 14 og midnatt. I tillegg til store økonomiske konsekvenser kan slike hendelser gi utfordringer i driften av kraftsystemet,

Systemoperatørene i Norden tok kontakt med strømprodusenter for å undersøke om de kunne dekke opp for ubalansen som oppstod i det sammenkoblede kraftsystemet på grunn av feilen. Aktøren som gjorde feilen, måtte mest sannsynlig dekke inn differansen i intradag-markedet. I tillegg må de regne med erstatningskrav fra aktører som har tapt penger. I følge Europower er det anslått at tapet kan bli opp imot en halv milliard kroner. Dessuten kan aktører ihht. lovgivningen eksponeres for bøter opptil 10% av omsetningen.

På dette fagmøtet vil vi diskutere hvordan slike feil kan påvirke energimarkedet, prisene og forsyningssikkerheten for strøm. Vi vil også ha en generell gjennomgang av reglene for markedsovervåking i EU (med nylig revidert REMIT-forordning) og i Norge.

PROGRAM FOR FAGMØTE:

 • 17:00 Innledning om tema ved Prof. Catherine Banet, Astrid S. Brunt og Lasse Vannebo (NFER)
 • 17:10 Odd Harald Wasenden, Arntzen de Besche, Gjennomgang av regelverket for markedsovervåking i Norge (NEM forskriften) EUs REMIT-forordning, og REMIT oppdatering etter EUs kraftmarkedsreform 
 • 17:30 Kort oppdatering om norsk lovgivningsarbeid på området , v/ Hege Smith Heiberg (fagsjef, Energidepartementet) 
 •  17:35 Hvorfor er kraftmarkedet avgjørende for systemdriften?, v/ Thomas Kallevig, Statkraft 
 • 18:05 Diskusjon - paneldebatt

PÅMELDING: stengt.

Dette er et rent fysisk møte.


Bilde: forside av rapporten "NVE informerer om kjernekraft", 1973,

Regulering av kjernekraft etter norsk rett

DATO: onsdag 13. mars

TID: kl. 16:30-19:00

STED: Advokatfirmaet CMS Kluge, Bryggegata 6, 0250 Oslo

KORT OM TEMA

I den siste tiden har det vært reist spørsmål ved om kjernekraft kan være et aktuelt alternativ for å dekke fremtidig energibehov. Sentrale spørsmål har vært hvor moden er teknologien, hva vil være kostnadene og hvilke mulige konsekvenser vil kjernekraft i Norge kunne ha når det gjelder miljø og klima. Ikke minst kan det være interessant å skaffe seg kjennskap til lovgivningen på området og hvilke beslutningsprosesser som eventuelt vil gjelde, samt å diskutere i hvilken grad dagens lovgivning kan ivareta utfordringene etablering og drift av kjernekraft medfører.

Møtet vil belyse hva kjernekraft er, hvilken lovgivning som er på plass og hva som mangler. Vi har også fått representanter to aktører som har ulike oppfatninger av om kjernekraft bør bli et alternativ i norsk energiforsyning.

PROGRAM

16:30 - 17:00 - Dørene åpner. Lett bevertning

17:00 - Velkommen v/Norsk forening for energirett og dagens vertskap, Advokatfirmaet CMS Kluge

17:10 - Kva er kjernekraft og korleis fungerer det? - Thomas Mo Willig, seksjon for energikonsesjoner, NVE

17:30 - Hvorfor kjernekraft er relevant i Norge nå - Jonas Kristiansen Nøland, NTNU

17:50 - Hvorfor kjernekraft ikke er relevant i Norge nå - Jarand Rystad, RystadEnergy

18:10 - Status lovgivning for etablering av kjernekraft i Norge - Tone Bergan, avdelingsdirektør, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

18:30 - Diskusjon

19:00 - Møteslutt

Dilemmaet energiomstilling og arealinngrep

DATO: 28. februar 2024

TID: kl. 17:00-19:30

STED: Auditorium 2, Domus Juridica, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, Kristian Augusts gate 17, 0164

KORT OM TEMA:

Norsk forening for energirett (NFER) og Norsk forening for miljørett (NFM) inviterer til felles medlemsmøte om dilemmaet vi står overfor når omstilling til grønnere energiformer krever nye arealinngrep som lett kan komme i konflikt med mål om vern og restaurering av natur. Vi ser nærmere på temaet gjennom eksemplet elektrifisering av Melkøya, med tilhørende utbygging av kraftlinjer og etablering av ny produksjonskapasitet i Finnmark.

Energikommisjonen (NOU 2023:3) skrev at skal klimamålene nås, betyr det massive behov for mer fornybar kraft og en omfattende omlegging av energisystemet:«Vi snakker ikke lenger om å øke takten. Vi må opp i et tempo vi ikke har sett før.» Klimautvalget 2050 pekte på at verden ikke kan nå klimamålene uten energiomstilling. Klimautvalget 2050 pekte videre på at klima- og energipolitikken må gjøre avveininger mellom kraftmengde, priser, ressursbruk og naturinngrep (NOU 2023:25).

På en pressekonferanse 8.8.2023 kunngjorde statsministeren at regjeringen hadde besluttet det største enkeltstående klimagasskuttet noensinne vedtatt av en norsk regjering ved å godkjenne de endrede utbyggingsplanene for Snøhvit Future-prosjektet og gi konsesjon til en ny 420 kV-ledning fra Skaidi til Hyggevatn og til 132 kV-ledning fra Hyggevatn til Melkøya.

Vi vi ser nærmere på hvilke dilemmaer denne type arealinngrep innebærer, og enkelte sider av hvilke rettslige krav dette stiller til beslutningsprosessene.

PROGRAM:

 • Innledning og velkommen, Odd Stiansen (NFER/Statkraft SF), Gunnhild Storbekkrønning Solli (NFM/NMBU) og Katrine Broch Hauge (NFER/UiO)
 • Klimautvalgets vurdering av energiomstilling og miljø- og arealinngrep v/ Gro Sandkjær Hanssen, medlem av Klimautvalget 2050 og samfunnsforsker ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet.
 • Melkøya-vedtakets klimavirkninger i lys av kvotesystemet v/stipendiat Heidi Sydnes Egeland
 • Hva betyr innføringen av plikt til områderegulering for annen planlegging og konsekvensutredning av vindkraftutbygging? v/ professor Ole Kristian Fauchald
 • Kommunenes kompetanse og rolle ved beslutninger om energitiltak v/ advokat Christi Erichsen Hurlen, Lund & Co
 • Et grunneierperspektiv på arealinngrepene fra Finnmarkseiendommen v/ advokat Håvard Aagesen
 • Konsultasjonsplikt under press? v/ Torvald Falch, Sametinget

Kraftmaster fra Aurland I kraftverk (c) NVE 

Hvordan få til bedre planlegging og utvikling av kraftnettet

DATO: onsdag 29. november 2023

TID:  kl.16:30-19:00

Oppstart kl 16:30 (dørene åpner), og den faglige delen starter kl 17:00 og avsluttes senest kl 19:00.

STED: Advokatfirmaet Sands, Cort Adelers gate 33, 0254 Oslo.

KORT OM TEMA

Møtet vil behandle to forslag som skal bidra i arbeidet med å få på plass nett raskere, en mer effektiv tilknytningsprosess og bedre utnyttelse av nettet. NVE har høsten 20023 hatt forslag til revidering av forskrift om energiutredninger på høring. I tillegg har NVE etablert en digital plattform for energiutredninger – plannett.nve.no. RME har også hatt oppdrag for OED om å utarbeide forslag til modenhetskriterier for tilknytning. 

PROGRAM:

16:30 – 17:00 - Dørene åpner. Lett bevertning

17:00 – Velkommen v/Norsk forening for energirett og dagens vertskap, Advokatfirmaet Sands

17:10 - Revisjon av forskrift om energiutredninger, seniorrådgiver Lars Thommessen, juridisk seksjon NVE

17:30 - RMEs anbefaling om modenhet som minimumskrav for å bli tildelt nettkapasitet, førstekonsulent Jon Erik Ur Gjerde og førstekonsulent Andrea Kåkenes Aase begge fra seksjon for kunde og nett i RME

17:50 - Videre arbeid med å følge opp regjeringens handlingsplan for raskere nettutbygging og bedre utnyttelse av nettet, underdirektør Lasse Vannebo, seksjon for energi- og vassdragsrett i OED

18:00 – Kort kommentar v/ Alf Øystein Skudal, partner, Sands

18:10 – Diskusjon

18:40 - Møteslutt

Bilde: Langyearbyen, Knut Ove Hillestad, NVE.

Webinar: Ny energiløsning for Langyearbyen på Svalbard

DATO: tirsdag 17. oktober 2023

TID: kl. 17:00 - 18:00

STED: Teams

KORT OM TEMA:

Det arbeides med omstilling av energiløsningen for Longyearbyen. Hvilke tekniske og rettslige utfordringer er det? Og hvilke energifaglige spørsmål må det tas stilling til?

PROGRAM

17:00 – 17:05 Velkommen

17:05 – 17:35 Innlegg v/Anne Vera Skrivarhaug, sektorsjef – Samfunnsutvikling, Longyearbyen lokalstyre

17:35 – 18:00 Spørsmål og diskusjon

Teams-lenken sendes til medlemmene per e-post dagen før webinaret.

Årsmøte og fagmøte om havvind - Økonomi og bærekraft

DATO: tirsdag 6. juni 2023

TID: kl. 16:30-19:00

STED: Advokatfirmaet Wiersholm, Dokkveien 1, 0250 Oslo

KORT OM TEMA:

Storstilt elektrifisering ved hjelp av ny kraft fra havvind er lansert som et vesentlig bidrag til å få ned Norges CO2-utslipp, men hvorledes skal utbyggingen av denne kraften finansieres, og hva med miljøkonsekvensene? Norsk foreningen for energirett har til vårsemesterets siste møte samlet noen eksperter som forhåpentligvis kan ha noen av svarene.

PROGRAM:

16:30 - 17:00 Dørene åpner. Lett bevertning.

17:00 - Velkommen v/Norsk forening for energirett og dagens vertskap, Advokatfirmaet Wiersholm

17:05 - 17:20 - Årsmøte i Norsk forening for energirett

17:20 - Regulering og finansiering av radialer for havvind, v/ Jon Rabben, Partner, Advokatfirmaet Wiersholm

17:45 - Finansiering av utbygging og drift av havvind, herunder "Contracts for difference" (CfDs) , v/ Ketil Brydøy, Head of Business Development i Seagust

18:15 - Refleksjoner om bruk av bærekraftskriterier i en kvalifiseringsprosess, v/ Katrine Broch Hauge, førsteamanuensis, Nordisk Institutt for Sjørett, Universitet of Oslo

18:35 Diskusjon

19:00 Møteslutt

PÅMELDING:

Via nettskjemaet innen torsdag 1. juni 2023:

Dette er et rent fysisk møte. 

Foto: NVE/Storheil

Rettslig handlingsrom for effektiv og storstilt utbygging av kraftproduksjon og strømnett

DATO: tirsdag 28. mars 2023

TID: kl. 18:00-21:00 

Dørene åpner kl. 18:00 med lett bevertning. Mingling og tapas etter møteslutt.

STED: Advokatfirma DLA Piper Norway DA, Bryggegata 6, 0250 Oslo.

KORT OM TEMA:

Energikommisjonens utredning ble avgitt 1. februar. I fjor sommer forelå Strømnettutvalgets utredning.

Begge utredninger dokumenterer behov for store, omfattende tiltak for ny kraftproduksjon og for strømnettforsterkninger.

Er vi rettslig godt nok skodd for å håndtere en slik storstilt og nødvendig utbygging for å få til energiomstillingen i tide? Hvilke endringer må i så fall til for at vi skal komme i mål tidsnok? Hva kan gjøres for å minimere arealkonflikter som energiutbygging ofte medfører? Er virkemidlene fra myndighetene gode nok for utbyggingsdistriktene, investorer og kraftforbrukere?

PROGRAM

18:00-18:30 Dørene åpner. Lett bevertning.

18:30-18:35 Velkommen v/ norsk forening for energirett og Kaare Oftedal, partner, DLA Piper.

18:35-19:00 Tildeling av første pris for beste masteroppgave innen energirett, med presentasjon av oppgaven ved prisvinneren. Innledning v/styreleder, Catherine Banet, og komitéleder, Charlotte Heberg Trondal, advokat, Thommessen.

19:00-19:40 Hovedinnlegg, v/ advokat Liv Monica Stubholt, medlem i Energikommisjonen

19:40-20:30 Kommentarer etterfulgt av diskusjon ved:

 • Stein Erik Stinessen, Partner, Lund & Co DA
 • Caroline Skaar Landsværk, partner, Partner, Wikborg Rein
 • Siren Ellensen og Line Voldstad, Partnere, DLA Piper

20:30-21:00 Oppdatering om konsesjonsprosess for vindkraft til havs v/Anette Smedsvig, avdelingsdirektør for seksjon for vindkraft til havs, Olje- og energidepartementet.

21:00 Etter møtet fortsetter vi med mingling og tapas.

Bilde: Erik Due/NVE

Regelverk for beredskap og rasjonering

DATO OG TIDSPUNKT: tirsdag 22. november 2022, kl.17:00-19:00. 

STED: Advokatfirmaet Haavind, Haakon VIIs gate 10, 0161 Oslo .

KORT OM TEMA:

Europa går gjennom en krevende energisituasjon og flere land har innført tiltak for å unngå en mulig rasjonering. En situasjon av energiknapphet er en mulig scenario også i Norge, med uvanlig lav magasinfylling i flere deler av Sør-Norge etter en periode med lite nedbør. En kald vinter kombinert med rasjonering i Europa vil kunne få konsekvenser i Norge med fare for lavere strømimport enn vanlig. Sannsynligheten for rasjonering i Norge er likevel lav. Som et tiltak for å unngå rasjonering har for eksempel NVE bedt Statnett utrede tiltak for å møte særlig anstrengte kraftsituasjoner (SAKS-tiltak). Statnett leverte sine anbefalinger 30. september 2022. I lys av dette vil neste fagmøtet i norsk forening for energirett fokusere på regelverk for beredskap og rasjonering i kraftsystemet.

PROGRAM:

16:30-17:00: Dørene åpner.

17:00-17:10: Velkommen v/ norsk forening for energirett og Advokatfirmaet Haavind

17:10-17:50 - Fra normalsituasjoner til rasjonering: gjennomgang av regelverket for beredskap og rasjonering, v/ Anne Rogstad, leder for juridisk seksjon, NVE

17:50-18:10 - Kommentar, v/Aksel Tannum, partner, Advokatfirmaet Haavind

18:10-18:30 - Beredskap og rasjonering i et EU/EØS-rettslig perspektiv, v/ Professor Finn Arnesen, Universitetet i Oslo, Nordisk institutt for sjørett og Senter for europarett.

18:30-19:00 - Diskusjon

19:00 - Møteslutt

Fagmøte om Strømnettutvalgets utredning (NOU 2022:6): vilkår for tilknytning

DATO OG TIDSPUNKT: tirsdag 20. september 2022, kl.17:00-19:00. 

STED: Advokatfirmaet Arntzen de Besche i Ruseløkkveien 30, Oslo.

KORT OM TEMA

Temaet er Strømnettutvalgets utredning NOU 2022: 6 «Nett i tide - om utvikling av strømnettet», som ble kom 14. juni 2022. Utredningen er nå på høring, med høringsfrist 30.09.2022.


Vi har invitert noen av de sentrale aktørene i bransjen til å komme med sine synspunkter på forslagene i innstillingen. På vårt møte vil du få høre innledninger fra:

 • Senior Specialist Mahi Manus Labråten Pandey, Statkraft
 • Brita Fyhn og Urn Sira, RME
 • Sigrun Kavli Mindeberg, NVE og
 • Cathrine Brekke, advokat, Statnett

Høye kraftpriser i en energirettslig sammenheng

DATO OG TIDSPUNKT: tirsdag 7. juni 2022, kl.17:00-19:00. Dørene åpner kl.16:30.

STED: Advokatfirmaet BAHR, Tjuvholmen allé 16, 0252 Oslo.

KORT OM TEMA

De høye strømprisene i 2021 og 2022 er heftig debattert både i Norge og i resten av Europa. Mange mener kraftmarkedet fungerer for å oppnå en effektiv ressursallokering, men samtidig blir det stor fortjenesteøkning for produsentene. De høye prisene kan være midlertidige eller mere varige. De kan i varierende grad være knyttet til tørrår, til elektrifisering, nedstenging av termisk kraft og atomkraft, dårlig koordinering i det grønne skiftet i Europa, høye gasspriser, og krigen i Ukraina.

Ut fra et juridisk synspunkt, bør og kan forbrukerne støttes av staten? Og hvis ja, hva er da de beste virkemidlene? Og hva med industrien og næringslivet, bør og kan de også støttes, og i tilfelle hvordan? Er de høye prisene rettmessige? Kan og bør produsentene får beholde fortjenesten?

Vil de høye og volatile prisene få betydning for sikkerhetsstillelse, for de finansielle markedene, og for investeringer i sektoren?

PROGRAM

17:00 - 17:05 Velkommen; BAHR og Catherine Banet (styreleder av norsk forening for energirett)

Møteleder, Per Håkon Høisveen og Astrid Skjønborg Brunt (styremedlem og nestleder i norsk forening for energirett)

17:05 - 17:20 Hva er årsaken til de høye strømprisene, og vil de vedvare - et norsk og nordisk perspektiv Thomas Tangerås, IFN Stockholm

17:20 - 17:40 Strømtiltakslovgivningen med endringer, og de alternativer som var vurdert, Olav Boge, Olje- og energidepartementet

17:40 - 18:00 De høye og volatile strømprisene i et overordnet rettslig perspektiv, Henrik Bjørnebye, partner, Advokatfirmaet BAHR AS

18:00 - 18:15 Betydning av de høye strømprisene for næringslivet, Ole Børge Yttredal, Norsk Industri

18:15 - 18:35 De høye strømprisene, og høy volatilitet i kraftmarkedet, hvordan får det betydning for sikkerhetsstillelse, prissikring, de finansielle markedene, og investeringer, Odd Harald Wasenden, partner, Arntzen de Besche Advokatfirma AS

18:35 - 18:50 Diskusjon

18:50 - 19:00 Årsmøte  

Bilde: Pixabay

Regulering av hydrogen

Dato og tid: tirsdag 8. februar 2022, kl.17:00-19:00. Dørene åpner kl.16:30.

Sted: Advokatfirmaet Schjødt, Ruseløkkveien 14, 0201 Oslo.

Kort om tema:

EU's hydrogenlovgivning vil bli avgjørende for hydrogens betydning i omlegging av energisystemet, for utviklingen av hydrogenmarkedet, og vil påvirke både gass og elektrisitetsmarkedene. Europakommisjonen publiserte den 15. desember 2021 en omfattende «Hydrogen and Decarbonised Gas Package», som inkluderer EUs forslag til revisjon av gassmarkedsregelverk av betydning for hydrogenmarkedet.

I Hurdalsplattformen har regjeringen sagt at den vil bidra til å bygge opp en sammenhengende verdikjede innen hydrogen der produksjon, distribusjon og bruk utvikles parallelt. 

Olje- og energidepartementet ber om synspunkter på EU forslagene som grunnlag for å utvikle en posisjon i den videre EØS-prosessen, høringsfrist er 21. februar 2022 (høringsbrev). 

Program:

16:30 - Dørene åpnes, lett bevertning, mulighet for mingling om Covid-19 restriksjonene tillater det

17:00 - Velkommen ved advokatfirma Schjødt, Catherine Banet styreleder i Norsk forening for energirett og førsteamanuensis, Nordisk institutt for sjørett, UiO, og møteleder Astrid Skjønborg Brunt, juridisk fagdirektør Statnett.

17:10 Hovedinnlegg:

 • EUs Hydrogenstrategi, Tor Eigil Hodne, Statnetts Brusselkontor, evt. deltaker fra EU parlamentet
 • Holder Norge tritt med EUs hydrogensatsing?, Ingebjørg Telnes Wilhelmsen, generalsekretær i Norsk Hydrogenforum

18:00 Kommentarer 

 • EØS perspektiv, Birgitte Jourdan-Andersen, partner advokatfirma Schjødt
 • Gjennomføring av EU lovgivningen i norsk rett, regulatorisk tilnærming og markedstilgang, Catherine Banet, førsteamanuensis, Nordisk institutt for sjørett, UiO
 • Statkraft, Ulf Eriksen, vice president Hydrogen
 • Equinor, Anders Ystad, head of markets & policy

18:40 - Diskusjon

19:00 - Avslutning

Bilde: (C) European Union 2014, Norsk forening for energirett

Utvikling av strømnettet

Dato: tirsdag 16. november 2021, kl.17.00-19.00 (dørene åpner kl.16.30).

Sted: Advokatfirmaet Selmer, Tjuvholmen allé 1, 0252 Oslo.

Fagmøtet tar utgangspunkt i arbeidet til det offentlige utvalget som ble nedsatt i statsråd 11. juni 2021 for å vurdere utviklingen av strømnettet. Utvalget skal foreslå tiltak for å redusere konsesjonsbehandlingstiden for nye nettanlegg. Formålet er å oppnå en raskere og mer effektiv utbygging av strømnettet. Utvalget skal også vurdere prinsipper for å ivareta en samfunnsøkonomisk utvikling av strømnettet i en tid med stor usikkerhet om forbruksutviklingen.

Industrien og andre næringer ønsker å ta i bruk kraft raskt. Det er et problem i områder med begrenset nettkapasitet der det tar lang tid å øke kapasiteten. Mulige forbedringer i systemet med tilknytningsplikten i energiloven skal også utvalget se på.

 Etablering av nye nettanlegg er omfattende og inngripende tiltak med virkning for natur, miljø og andre arealinteresser. Mer effektiv konsesjonsbehandling må derfor balanseres mot andre viktige hensyn som godt beslutningsgrunnlag, gode natur- og miljøvurderinger og medvirkning fra berørte interesser.

Program:

16:30 - Dørene åpner, mulighet for mingling

 17:00 - Velkommen v/ Håkon Sandbekk, partner, Advokatfirmaet Selmer, og Per Håkon Høisveen, gjesteforsker ved Universitetet i Oslo, Nordisk Institutt for Sjørett, styremedlem i norsk forening for energirett.

17:05 - Presentasjon av strømnettutvalgets arbeid v/ Nils Kristian Nakstad, Utvalgsleder og administrerende direktør i Enova.

17:35 - Spesifikke energirettslige spørsmål i utvalgets arbeid, v/ advokat Jens Naas-Bibow, 1,5 Advokatfirma AS og utvalgsmedlem

17:50 - Kommentar og paneldiskusjon:

 • Katrine Broch Hauge, førsteamanuensis, Universitetet i Oslo, Nordisk Institutt for Sjørett, styremedlem i norsk forening for energirett
 • Cecilie Bjelland, Direktør, Samfunnsbedriftene Energi.
 • Cathrine Brekke, advokat, Juridisk avdeling, Statnett SF.

 18:20 - Diskusjon med salen

19:00 - Møteslutt 

(Foto: Catherine Banet; Velaug Amalie Mook/NVE) 

EUs "Fit for 55"-pakken: hvilken betydning har den for Norge?

Norsk forening for energirett og Nordisk institutt for sjørett v/Universitetet i Oslo har gleden av å invitere til digitalt fagmøte tirsdag 21. september kl. 16.30-18.00. Temaet for fagmøtet er "Fit for 55"-pakken som ble lagt frem av Europakommisjonen 14. juli 2021.

Programmet med lenke til avholdt presentasjon:

 • Presentasjon av Fit for 55-pakken, Ragnar Semundseth, Energiråd v/ Norges delegasjon til EU
 • EØS-relevans og betydning av pakken for Norge, Birgitte Jourdan Andersen, Leder for Energi Norges Brusselkontor
 • Revidering av Fornybardirektivet, Edvard Lauen, Agder Energi
 • Revidering av EUs kvotesystemdirektivet, Jørgen Wettestad, FNI

Fagmøtet vil bli avholdt som et zoom webinar. Det er ingen påmelding til webinaret. Lenken publiseres i forkant av møtet.

The European Green Deal and the Energy Sector

European Federation of Energy Law Association (EFELA) arrangerer et webinar om EUs grønne giv (European Green Deal) onsdag 7. juli 2021. Norsk forening for energirett kommer til å holde et innlegg under første del av webinaret.

Programmet og påmelding (gratis) på EFELA sin webside: https://efela.eu/index.php/8-events-news/61-the-european-green-deal-and-the-energy-sector 

Årsmøte og fagmøte om suksessive konsesjoner

Norsk forening for energirett avholder årsmøte med etterfølgende fagmøte tirsdag 25. mai kl. 15.00.

Årsmøtet og fagmøtet avholdes digitalt via Zoom på lenke: https://uio.zoom.us/j/65204976714 . Forhåndspåmelding er ikke nødvendig. Forslag som skal behandles på årsmøtet må sendes til styret senest innen tirsdag 4. mai. Vi sender deretter innkallingen innen to uker før møtet.

Rett etter årsmøtet arrangerer vi fagmøte om suksessive konsesjoner i samarbeid med Nordisk institutt for sjørett, UiO.
Konsesjonssystemene for utbygging av vindkraft på land og til havs, vannkraft og petroleum har til felles at virksomheten krever flere suksessive tillatelser. Temaet for fagmøtet er konsesjonærens rettigheter og skrankene for konsesjonsmyndighetene i fasen hvor det er gitt konsesjon, men hvor de detaljerte planene ennå ikke er godkjent. Planene vil da ofte møte mostand, for eksempel fordi de oppfattes å fravike det tiltaket som ble konsesjonsgitt, det er kommet til nye interesser, eller den generelle holdningen til virksomheten er endret etter at konsesjon ble gitt. Hvilke rammer gjelder for godkjennelse av de etterfølgende planene i slike situasjoner? Professor Henrik Bjørnebye (UiO), ph.d. Henriette Tøssebro og advokat Odd Stiansen (Statkraft) innleder om temaet før vi åpner for spørsmål og diskusjon.
Arrangementet avsluttes kl. 16.30.

Survival Governance

Norsk forening for energirett i samarbeid med Avdeling for energi- og ressursrett, UiO og Fridtjof Nansens Institutt inviterer til årets første digitale fagmøte tirsdag 9. februar kl. 14.00-15.30.

Denne gangen ønsker vi å løfte blikket og se på de globale utfordringene ved omlegging til et klimavennlig energisystem. Professor Peter Drahos ved European University Institute presenterer hovedfunnene fra sin bok "Survival Governance - Energy and Climate in the Chinese Century", som utgis av Oxford University Press våren 2021. I boken diskuterer professor Drahos hvilke av blokkene Kina, EU, India og USA som er best egnet til å lede an i den globale klima- og energiomstillingen. Boken er et resultat av et større forskningsprosjekt om global energiforvaltning, og bygger på mer enn 250 intervjuer i 17 land. Nærmere bokomtale er tilgjengelig her: https://global.oup.com/academic/product/survival-governance-9780197534755?cc=no&lang=en&#

Peter Drahos er jussprofessor ved European University Institute, Firenze, og har akademiske grader innen juss, filosofi og politikk. Han har også en bistilling ved Queen Mary University of London.
Etter professor Drahos´ presentasjon gir vi ordet til seniorforsker Irja Vormedal ved Fridtjof Nansens Institutt og professor Ola Mestad ved Nordisk institutt for sjørett, UiO for forberedte kommentarer før vi åpner for spørsmål og diskusjon i plenum.

Fagmøtet vil bli avholdt som et zoom webinar, hvor alle som ønsker å delta kan logge seg på via følgende lenke: https://uio.zoom.us/j/69210153715 . Det er ingen påmelding til seminaret, som blir holdt på engelsk.

Vel møtt!

Havvind 

Norsk forening for energirett og Nordisk institutt for sjørett har gleden av å invitere til digitalt fagmøte tirsdag 24. november kl. 15.00-16.30. Temaet for fagmøtet er de juridiske rammevilkårene for vindkraft til havs.

Utbygging av havvind på norsk kontinentalsokkel reiser en rekke juridiske spørsmål. Havenergilova fastsetter rammene for et konsesjonssystem som skal legge til rette for utnytting av fornybare energiressurser til havs. Den 12. juni 2020 ble havområdene Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II åpnet for konsesjonssøknader. Samme dag ble også havenergiforskrifta vedtatt. I tillegg til å behandle de offentligrettslige rammene for havvindutbygging, vil vi i fagmøtet blant annet se nærmere på utbyggingskontrakter og EUs havenergistrategi.

Seniorrådgiverne Gro Caroline Sjølie og Håvard Hamnaberg (Olje- og energidepartementet) innleder med å gi en innføring i konsesjonssystemet i havenergilova og havenergiforskrifta. Dernest vil advokat og partner Håkon Sandbekk (Advokatfirmaet Selmer) gå nærmere inn på spørsmål om markedstilgang og nettilknytning for havvindinstallasjoner før advokat Anne Ulset (Equinor) diskuterer prosjektfinansiering og utbyggingskontrakter. Førsteamanuensis Catherine Banet (Nordisk institutt for sjørett, UiO) vurderer behovet for planlegging og samordning offshore samt EUs strategi for fornybar energi til havs. Avslutningsvis åpner vi for spørsmål og diskusjon i plenum.

Fagmøtet vil bli avholdt som et zoom webinar, hvor alle som ønsker å delta kan logge seg på via følgende lenke:https://uio.zoom.us/j/66796796784 . Det er ingen påmelding til webinaret.

Monopol på utenlandskabler

Vi inviterer til digitalt fagmøte tirsdag 15. september kl. 15.00-16.30.

Temaet for møtet er "Monopol på utenlandskabler i EU/EØS-retten: Nasjonalt eierskap for å fremme en europeisk Energiunion?"

Flere europeiske land har opprettholdt lovfestede monopoler hvor enkeltaktører har enerett og plikt til å drive utenlandsforbindelser. To nyere saker kan bidra til å illustrere de juridiske spørsmålene som kan oppstå for slike monopoler: AQUIND-saken for ACER og diskusjonen i Norge knyttet til konsesjonssøknaden for NorthConnect. Hovedtemaet for møtet er hvorvidt monopolene for utenlandsforbindelser er forenlige med EU/EØS-retten.

Forslaget til endringer i energiloven § 4-2 (utenlandsforbindelser) som ble sendt på høring 7. september er tilgjengelig her:https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---om-endringer-i-energiloven/id2740345/

Stipendiat Julius Rumpf (Nordisk institutt for sjørett, UiO) innleder med en presentasjon av temaet. Deretter gir vi ordet til professor Leigh Hancher (Universitetet i Tilburg og Florence School of Regulation, European University Institute), advokat og partner Silke Goldberg (Herbert Smith Freehills) og advokat og partner Odd-Harald B. Wasenden (Arntzen de Besche Advokatfirma) for forberedte kommentarer. Etter presentasjonen og kommentarene åpner vi for spørsmål og plenumsdiskusjon.

Fagmøtet vil bli avholdt som et zoom webinar, hvor alle som ønsker å delta kan logge seg på via følgende lenke:https://uio.zoom.us/j/63453666371 . Det er ingen påmelding til webinaret. Fagmøtet blir holdt på engelsk.

(Foto: Stig Storheil/NVE)

Innkalling til årsmåte i Norsk forening for energirett

Vi innkaller med dette til årsmøte i Norsk forening for energirett 7. mai 2020 kl. 16.

Som følge av Covid-19 gjennomfører vi årsmøtet digitalt som videokonferanse på plattformen Zoom, hvor dere kan koble dere til via følgende lenke: https://uio.zoom.us/j/65173500726 . Ta kontakt med Henrik Bjørnebye på e-post henrik.bjornebye@jus.uio.no eller mobiltelefon 90640229 ved spørsmål eller problemer med tilkobling.

Etter vedtektene skal følgende punkter behandles på årsmøtet:
a) Konstituering av årsmøtet
b) Årsberetning fra styret
c) Revidert årsregnskap
d) Medlemskontingenter for neste kalenderår
e) Innkomne forslag
f) Valg av styreleder, styremedlemmer, revisjonsansvarlig og valgkomité
g) Eventuelt

(Foto: Energi Norge)

Fagmøte tirsdag 25. februar kl. 17.00 om gjennomføring av EUs nettkoder i norsk rett.

Møtet finner sted hos Advokatfirmaet Thommessen. Av hensyn til planleggingen ber vi om påmelding til Maren Lervik på e-post maren.lervik@student.jus.uio.no innen onsdag 19. februar.

Tredje energimarkedspakke ble gjennomført i norsk rett med virkning fra 1. november 2019. I medhold av pakken har EU vedtatt fire nettkoder og fire retningslinjer med utfyllende kraftmarkedsregler som ennå ikke er innlemmet i EØS-avtalen. I tillegg foregår det nå en prosess med å fastsette ytterligere vilkår og metoder. Samlet sett utgjør dette et svært omfattende regelverk som vil få stor betydning for norsk kraftmarkedsregulering ved nasjonal gjennomføring.

Temaet for fagmøtet er hvilke krav EU- og EØS-retten stiller til nasjonal gjennomføring. Hvordan må Kommisjonsforordningene gjennomføres, hvilke tilpasninger vil det kreve i øvrig nasjonalt regelverk og hvilke regler gjelder ved motstrid? Hva er vilkårene og metodene i rettslig forstand, og hvilke krav stilles til nasjonal gjennomføring av dem? Hvilke utfordringer vil vi bli stilt overfor i praksis med parallelle regelverk, og finnes det alternative løsninger for gjennomføringen?

Det blir lett servering fra kl. 17 før vi avholder det faglige arrangementet fra kl. 17.30 til ca. kl. 19.00

(Foto: Astrid Skjønborg Brundt)

Stiftelsesmøte med påfølgende fagmøte

Norsk forening for energirett ble stiftet 28. oktober 2019 i Gamle Festsal på Universitet i Oslo.

Tusen takk til Kristin Bjella, Inge Lorange Backer, Ingunn Å. Bendiksen, Sten Erik Stinessen og Jon Rabben for gode innlegg.

Deretter ble det avholdt foreningens første møte. Temaet var forholdet mellom anleggskonsesjon og MTA. Det ble først avholdt en innledning om temaet, etterfulgt av innlegg fra panelet.