Kommende arrangementer

(Foto: Velaug Amalie Mook/NVE)

Utviklingen av strømnettet 

Dato: tirsdag 16. november 2021, kl.17.00-19.00 (dørene åpner kl.16.30).

Sted: Advokatfirmaet Selmer, Tjuvholmen allé 1, 0252 Oslo.

Fagmøtet tar utgangspunkt i arbeidet til det offentlige utvalget som ble nedsatt i statsråd 11. juni 2021 for å vurdere utviklingen av strømnettet. Utvalget skal foreslå tiltak for å redusere konsesjonsbehandlingstiden for nye nettanlegg. Formålet er å oppnå en raskere og mer effektiv utbygging av strømnettet. Utvalget skal også vurdere prinsipper for å ivareta en samfunnsøkonomisk utvikling av strømnettet i en tid med stor usikkerhet om forbruksutviklingen.

Industrien og andre næringer ønsker å ta i bruk kraft raskt. Det er et problem i områder med begrenset nettkapasitet der det tar lang tid å øke kapasiteten. Mulige forbedringer i systemet med tilknytningsplikten i energiloven skal også utvalget se på.

Etablering av nye nettanlegg er omfattende og inngripende tiltak med virkning for natur, miljø og andre arealinteresser. Mer effektiv konsesjonsbehandling må derfor balanseres mot andre viktige hensyn som godt beslutningsgrunnlag, gode natur- og miljøvurderinger og medvirkning fra berørte interesser.

Program:

16:30 - Dørene åpner, mulighet for mingling

17:00 - Velkommen v/ Håkon Sandbekk, partner, Advokatfirmaet Selmer, og Per Håkon Høisveen, gjesteforsker ved Universitetet i Oslo, Nordisk Institutt for Sjørett, styremedlem i norsk forening for energirett.

17:05 - Presentasjon av strømnettutvalgets arbeid v/ Nils Kristian Nakstad, Utvalgsleder og administrerende direktør i Enova.

17:35 - Spesifikke energirettslige spørsmål i utvalgets arbeid, v/ advokat Jens Naas-Bibow, 1,5 Advokatfirma AS og utvalgsmedlem

17:50 - Kommentar og paneldiskusjon:

  • Katrine Broch Hauge, førsteamanuensis, Universitetet i Oslo, Nordisk Institutt for Sjørett, styremedlem i norsk forening for energirett
  • Cecilie Bjelland, Direktør, Samfunnsbedriftene Energi.
  • Cathrine Brekke, advokat, Juridisk avdeling, Statnett SF.

18:20 - Diskusjon med salen

19:00 - Møteslutt

Påmelding til fysisk deltagelse: per e-post til catherine.banet@jus.uio.no innen torsdag 11. november.

N.B.: Det blir ingen digital overføring for dette fagmøtet. 

Tidligere arrangementer

EUs "Fit for 55"-pakken: hvilken betydning har den for Norge?

Norsk forening for energirett og Nordisk institutt for sjørett v/Universitetet i Oslo har gleden av å invitere til digitalt fagmøte tirsdag 21. september kl. 16.30-18.00. Temaet for fagmøtet er "Fit for 55"-pakken som ble lagt frem av Europakommisjonen 14. juli 2021.

Programmet med lenke til avholdt presentasjon:

  • Presentasjon av Fit for 55-pakken, Ragnar Semundseth, Energiråd v/ Norges delegasjon til EU
  • EØS-relevans og betydning av pakken for Norge, Birgitte Jourdan Andersen, Leder for Energi Norges Brusselkontor
  • Revidering av Fornybardirektivet, Edvard Lauen, Agder Energi
  • Revidering av EUs kvotesystemdirektivet, Jørgen Wettestad, FNI

Fagmøtet vil bli avholdt som et zoom webinar. Det er ingen påmelding til webinaret. Lenken publiseres i forkant av møtet.

The European Green Deal and the Energy Sector

European Federation of Energy Law Association (EFELA) arrangerer et webinar om EUs grønne giv (European Green Deal) onsdag 7. juli 2021. Norsk forening for energirett kommer til å holde et innlegg under første del av webinaret.

Programmet og påmelding (gratis) på EFELA sin webside: https://efela.eu/index.php/8-events-news/61-the-european-green-deal-and-the-energy-sector 

Årsmøte og fagmøte om suksessive konsesjoner

Norsk forening for energirett avholder årsmøte med etterfølgende fagmøte tirsdag 25. mai kl. 15.00.

Årsmøtet og fagmøtet avholdes digitalt via Zoom på lenke: https://uio.zoom.us/j/65204976714 . Forhåndspåmelding er ikke nødvendig. Forslag som skal behandles på årsmøtet må sendes til styret senest innen tirsdag 4. mai. Vi sender deretter innkallingen innen to uker før møtet.

Rett etter årsmøtet arrangerer vi fagmøte om suksessive konsesjoner i samarbeid med Nordisk institutt for sjørett, UiO.
Konsesjonssystemene for utbygging av vindkraft på land og til havs, vannkraft og petroleum har til felles at virksomheten krever flere suksessive tillatelser. Temaet for fagmøtet er konsesjonærens rettigheter og skrankene for konsesjonsmyndighetene i fasen hvor det er gitt konsesjon, men hvor de detaljerte planene ennå ikke er godkjent. Planene vil da ofte møte mostand, for eksempel fordi de oppfattes å fravike det tiltaket som ble konsesjonsgitt, det er kommet til nye interesser, eller den generelle holdningen til virksomheten er endret etter at konsesjon ble gitt. Hvilke rammer gjelder for godkjennelse av de etterfølgende planene i slike situasjoner? Professor Henrik Bjørnebye (UiO), ph.d. Henriette Tøssebro og advokat Odd Stiansen (Statkraft) innleder om temaet før vi åpner for spørsmål og diskusjon.
Arrangementet avsluttes kl. 16.30.

Survival Governance

Norsk forening for energirett i samarbeid med Avdeling for energi- og ressursrett, UiO og Fridtjof Nansens Institutt inviterer til årets første digitale fagmøte tirsdag 9. februar kl. 14.00-15.30.

Denne gangen ønsker vi å løfte blikket og se på de globale utfordringene ved omlegging til et klimavennlig energisystem. Professor Peter Drahos ved European University Institute presenterer hovedfunnene fra sin bok "Survival Governance - Energy and Climate in the Chinese Century", som utgis av Oxford University Press våren 2021. I boken diskuterer professor Drahos hvilke av blokkene Kina, EU, India og USA som er best egnet til å lede an i den globale klima- og energiomstillingen. Boken er et resultat av et større forskningsprosjekt om global energiforvaltning, og bygger på mer enn 250 intervjuer i 17 land. Nærmere bokomtale er tilgjengelig her: https://global.oup.com/academic/product/survival-governance-9780197534755?cc=no&lang=en&#

Peter Drahos er jussprofessor ved European University Institute, Firenze, og har akademiske grader innen juss, filosofi og politikk. Han har også en bistilling ved Queen Mary University of London.
Etter professor Drahos´ presentasjon gir vi ordet til seniorforsker Irja Vormedal ved Fridtjof Nansens Institutt og professor Ola Mestad ved Nordisk institutt for sjørett, UiO for forberedte kommentarer før vi åpner for spørsmål og diskusjon i plenum.

Fagmøtet vil bli avholdt som et zoom webinar, hvor alle som ønsker å delta kan logge seg på via følgende lenke: https://uio.zoom.us/j/69210153715 . Det er ingen påmelding til seminaret, som blir holdt på engelsk.

Vel møtt!

Havvind 

Norsk forening for energirett og Nordisk institutt for sjørett har gleden av å invitere til digitalt fagmøte tirsdag 24. november kl. 15.00-16.30. Temaet for fagmøtet er de juridiske rammevilkårene for vindkraft til havs.

Utbygging av havvind på norsk kontinentalsokkel reiser en rekke juridiske spørsmål. Havenergilova fastsetter rammene for et konsesjonssystem som skal legge til rette for utnytting av fornybare energiressurser til havs. Den 12. juni 2020 ble havområdene Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II åpnet for konsesjonssøknader. Samme dag ble også havenergiforskrifta vedtatt. I tillegg til å behandle de offentligrettslige rammene for havvindutbygging, vil vi i fagmøtet blant annet se nærmere på utbyggingskontrakter og EUs havenergistrategi.

Seniorrådgiverne Gro Caroline Sjølie og Håvard Hamnaberg (Olje- og energidepartementet) innleder med å gi en innføring i konsesjonssystemet i havenergilova og havenergiforskrifta. Dernest vil advokat og partner Håkon Sandbekk (Advokatfirmaet Selmer) gå nærmere inn på spørsmål om markedstilgang og nettilknytning for havvindinstallasjoner før advokat Anne Ulset (Equinor) diskuterer prosjektfinansiering og utbyggingskontrakter. Førsteamanuensis Catherine Banet (Nordisk institutt for sjørett, UiO) vurderer behovet for planlegging og samordning offshore samt EUs strategi for fornybar energi til havs. Avslutningsvis åpner vi for spørsmål og diskusjon i plenum.

Fagmøtet vil bli avholdt som et zoom webinar, hvor alle som ønsker å delta kan logge seg på via følgende lenke:https://uio.zoom.us/j/66796796784 . Det er ingen påmelding til webinaret.

Monopol på utenlandskabler

Vi inviterer til digitalt fagmøte tirsdag 15. september kl. 15.00-16.30.

Temaet for møtet er "Monopol på utenlandskabler i EU/EØS-retten: Nasjonalt eierskap for å fremme en europeisk Energiunion?"

Flere europeiske land har opprettholdt lovfestede monopoler hvor enkeltaktører har enerett og plikt til å drive utenlandsforbindelser. To nyere saker kan bidra til å illustrere de juridiske spørsmålene som kan oppstå for slike monopoler: AQUIND-saken for ACER og diskusjonen i Norge knyttet til konsesjonssøknaden for NorthConnect. Hovedtemaet for møtet er hvorvidt monopolene for utenlandsforbindelser er forenlige med EU/EØS-retten.

Forslaget til endringer i energiloven § 4-2 (utenlandsforbindelser) som ble sendt på høring 7. september er tilgjengelig her:https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---om-endringer-i-energiloven/id2740345/

Stipendiat Julius Rumpf (Nordisk institutt for sjørett, UiO) innleder med en presentasjon av temaet. Deretter gir vi ordet til professor Leigh Hancher (Universitetet i Tilburg og Florence School of Regulation, European University Institute), advokat og partner Silke Goldberg (Herbert Smith Freehills) og advokat og partner Odd-Harald B. Wasenden (Arntzen de Besche Advokatfirma) for forberedte kommentarer. Etter presentasjonen og kommentarene åpner vi for spørsmål og plenumsdiskusjon.

Fagmøtet vil bli avholdt som et zoom webinar, hvor alle som ønsker å delta kan logge seg på via følgende lenke:https://uio.zoom.us/j/63453666371 . Det er ingen påmelding til webinaret. Fagmøtet blir holdt på engelsk.

(Foto: Stig Storheil/NVE)

Innkalling til årsmåte i Norsk forening for energirett

Vi innkaller med dette til årsmøte i Norsk forening for energirett 7. mai 2020 kl. 16.

Som følge av Covid-19 gjennomfører vi årsmøtet digitalt som videokonferanse på plattformen Zoom, hvor dere kan koble dere til via følgende lenke: https://uio.zoom.us/j/65173500726 . Ta kontakt med Henrik Bjørnebye på e-post henrik.bjornebye@jus.uio.no eller mobiltelefon 90640229 ved spørsmål eller problemer med tilkobling.

Etter vedtektene skal følgende punkter behandles på årsmøtet:
a) Konstituering av årsmøtet
b) Årsberetning fra styret
c) Revidert årsregnskap
d) Medlemskontingenter for neste kalenderår
e) Innkomne forslag
f) Valg av styreleder, styremedlemmer, revisjonsansvarlig og valgkomité
g) Eventuelt

(Foto: Energi Norge)

Fagmøte tirsdag 25. februar kl. 17.00 om gjennomføring av EUs nettkoder i norsk rett.

Møtet finner sted hos Advokatfirmaet Thommessen. Av hensyn til planleggingen ber vi om påmelding til Maren Lervik på e-post maren.lervik@student.jus.uio.no innen onsdag 19. februar.

Tredje energimarkedspakke ble gjennomført i norsk rett med virkning fra 1. november 2019. I medhold av pakken har EU vedtatt fire nettkoder og fire retningslinjer med utfyllende kraftmarkedsregler som ennå ikke er innlemmet i EØS-avtalen. I tillegg foregår det nå en prosess med å fastsette ytterligere vilkår og metoder. Samlet sett utgjør dette et svært omfattende regelverk som vil få stor betydning for norsk kraftmarkedsregulering ved nasjonal gjennomføring.

Temaet for fagmøtet er hvilke krav EU- og EØS-retten stiller til nasjonal gjennomføring. Hvordan må Kommisjonsforordningene gjennomføres, hvilke tilpasninger vil det kreve i øvrig nasjonalt regelverk og hvilke regler gjelder ved motstrid? Hva er vilkårene og metodene i rettslig forstand, og hvilke krav stilles til nasjonal gjennomføring av dem? Hvilke utfordringer vil vi bli stilt overfor i praksis med parallelle regelverk, og finnes det alternative løsninger for gjennomføringen?

Det blir lett servering fra kl. 17 før vi avholder det faglige arrangementet fra kl. 17.30 til ca. kl. 19.00

(Foto: Astrid Skjønborg Brundt)

Stiftelsesmøte med påfølgende fagmøte 28. oktober

Norsk forening for energirett ble stiftet 28. oktober 2019 i Gamle Festsal på Universitet i Oslo.

Tusen takk til Kristin Bjella, Inge Lorange Backer, Ingunn Å. Bendiksen, Sten Erik Stinessen og Jon Rabben for gode innlegg.

Deretter ble det avholdt foreningens første møte. Temaet var forholdet mellom anleggskonsesjon og MTA. Det ble først avholdt en innledning om temaet, etterfulgt av innlegg fra panelet.