VEDTEKTER

§ 1 Navn

Foreningen navn er Norsk forening for energirett.

Foreningens navn på engelsk er Norwegian Energy Law Association.

§ 2 Formål

Foreningen har som formål å fremme energiretten som fag gjennom møter, diskusjon, publikasjoner og liknende aktiviteter.

Foreningen kan også arbeide for å fremme nordisk og internasjonalt samarbeid på området, blant annet gjennom medlemskap i European Federation of Energy Law Associations (EFELA) og tilsvarende ideelle organisasjoner.

§ 3 Medlemmer

Som medlemmer i foreningen opptas:
a) personer med interesse for energirettslige spørsmål,
b) offentlige og private institusjoner, foretak og foreninger som vil bidra til å fremme foreningens formål.

§ 4 Kontingent

Personlige medlemmer i henhold til § 3a) og juridiske personer som er medlemmer i henhold til § 3b) betaler kontingent fastsatt av årsmøtet.

For studenter er medlemskap gratis.

Medlemmer som ikke har betalt skyldig kontingent innen kalenderårets utløp, kan strykes som medlem av foreningen.

§ 5 Styre

Foreningen ledes av et styre som består av leder, nestleder og inntil fem styremedlemmer.

Styrelederen og de øvrige styremedlemmene velges på årsmøtet for to år av gangen. Gjenvalg kan finne sted.

Styret velger nestleder blant styremedlemmene. Styret velger en sekretær.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styremedlemmene deltar. Styreleder har dobbeltstemme ved stemmelikhet.

Styreleder og ett av styremedlemmene i fellesskap tegner foreningen. 

§ 6 Revisjon

Regnskapet revideres av en person valgt av årsmøtet for ett år om gangen.

§ 7 Valgkomité

Årsmøtet velger en valgkomité på tre medlemmer som forbereder neste års valg av styreleder, styremedlemmer og revisor. Valgkomiteen velger selv sin leder.

§ 8 Fagmøter

Fagmøter holdes etter styrets initiativ, og bør finne sted minst to ganger årlig.

§ 9 Årsmøte

Årsmøte holdes innen utløpet av første halvår hvert kalenderår. Kunngjøring av tid og sted skal skje med minst én måneds varsel. Forslag som skal behandles på årsmøtet, skal være sendt til styret senest tre uker før årsmøtet. Innkalling med dagsorden, årsberetning og regnskap skal sendes ut til medlemmene senest to uker før møtet finner sted.

Følgende punkter skal behandles på årsmøtet:

  1. a) Konstituering av årsmøtet

  2. b) Årsberetning fra styret

  3. c) Revidert årsregnskap

  4. d) Medlemskontingenter for neste kalenderår

  5. e) Innkomne forslag

  6. f) Valg av styreleder, styremedlemmer, revisjonsansvarlig og valgkomité

  7. g) Eventuelt

Foreningens medlemmer har én stemme hver. Vedtak treffes ved alminnelig flertall av de avgitte stemmene, med unntak av vedtak om vedtektsendring eller oppløsning av foreningen.

§ 10 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte innkalles av styret dersom styret finner grunn til det eller minst en tredjedel av foreningens medlemmer krever det.

Reglene for ordinære årsmøter gjelder tilsvarende så langt de passer for ekstraordinære årsmøter, jf § 9.

§ 11 Vedtektsendringer

Vedtak om endringer i vedtektene treffes ved to tredjedel flertall av de avgitte stemmene på ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Forslag til vedtektsendringer må fremgå av møteinnkallingen i samsvar med reglene i § 9.

§ 12 Oppløsning

Forslag om å oppløse foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Dersom forslaget blir vedtatt med minst to tredjedels flertall av de avgitte stemmene, skal det behandles på nytt på ekstraordinært årsmøte senest tre måneder etter det ordinære årsmøtet. Hvis forslaget blir vedtatt med minst to tredjedels flertall av de avgitte stemmene også på det ekstraordinære årsmøtet, er foreningen oppløst.

Ved oppløsning skal foreningens gjenværende midler overføres til Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo og anvendes til forskning i energirett.